Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Ιούν 14th, 2016

Γ.Κατρούγκαλος:«Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι μισθοί όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση»

O ÁíáðëçñùôÞs Õðïõñãüs ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò Ã. Êáôñïýãêáëïò, óõíáíôçèçêå ìå ß ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò ÁÄÅÄÕ êáé ôùí åðéôñïðþí ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí ðïõ áðïëõèÞêáí Þ âñßóêïíôáé óå äéáèåóéìüôçôá âÜóåé ôùí åöáñìïóôéêþí íüìùí êáé ôùí áíáãêáóôéêþí áðïöÜóåùí ôùí ðñïçãïýìåíùí êõâåñíÞóåùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõò åíçìåñþóåé ó÷åôéêÜ ìå ôéò áðïöÜóåéò ôçò íÝáò ÊõâÝñíçóçò ãéá ôç äéåõèÝôçóç êáé áðïêáôÜóôáóç ôùí åñãáóéáêþí ôïõò ó÷Ýóåùí óôï Äçìüóéï êáé íá óõæçôÞóïõìå ìáæß ôïõò ëåðôïìÝñåéåò ôçò åöáñìïãÞò.ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

«Στόχος μας, ο κατώτατος μισθός να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι μισθοί όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση» δήλωσε σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή του Star, ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή μοιάζει με ζούγκλα γιατί έχουν διαλυθεί όλες οι εγγυήσεις που εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε» και συνέχισε λέγοντας ότι «η κυβέρνηση επιθυμεί την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων».

Αναφορικά με τον 13ο και τον 14ο μισθό ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι «κανένας δεν έχει ζητήσει κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού», ενώ για τις απεργίες ανέφερε ότι «το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερό και θα το υπερασπιστούμε».

Δείτε το βίντεο του Star:

 

 

Πηγή:enikos.gr

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo