Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Ιούν 14th, 2016

Γεροβασίλη:Το «παραιτηθείτε» είναι ένα αίτημα που κινείται εχθρικά στη χώρα

Äçëþóåéò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá, ìåôÜ ôçí êõâåñíçôéêÞ óýóêåøç ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôùí æçôçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ðñïóöõãéêÝò ñïÝò, óôï ãñáöåßï ôçò áíáðëçñþôñéáò õðïõñãïý ãéá ÈÝìáôá ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôáóßáò ×ñéóôïäïõëïðïýëïõ, ÐáñáóêåõÞ 7 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Η Όλγα Γεροβασίλη, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ Ιωαννίνων,σχολιάζοντας «κίνημα Παραιτηθείτε» το χαρακτήρισε ως αίτημα το οποίο δεν απαντά σε ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και το οποίο κινείται εχθρικά στη χώρα αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας πάντως ότι «το δικαίωμα του καθενός να διαδηλώσει είναι αναφαίρετο».

Παράλληλα,σχολιάζοντας το «Παραιτηθείτε» η κυβερνητική εκπρόσωπος έκανε  λόγο για «συγκάλυψη στελεχών συγκεκριμένων πολιτικών χώρων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας» που «καλά θα έκαναν να είναι με το όνομά τους». «Δεν είχαν να φοβηθούν κάτι από αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουν να φοβηθούν τη μη συμμετοχή των ανθρώπων, εάν οι ίδιοι ήταν οι διοργανωτές», ανέφερε.

Επίσης,η κ. Γεροβασίλη πρόσθεσε «προσπάθησαν να κρυφτούν οι διοργανωτές και να πουν ότι κανείς δεν συμμετέχει σε όλο αυτό αλλά όλο αυτό γίνεται αυθορμήτως. Το σχολιάζω όσον αφορά αυτό. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κανένα θέμα να σχολιάσω περαιτέρω, για μια συγκέντρωση η οποία έχει δικαίωμα ο καθένας να την οργανώσει και να την κάνει».

Μιλώντας για τα μείζονα ζητήματα των ημερών, η κυβερνητική εκπρόσωπος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης και με τα εργαλεία που δημιουργούνται η χώρα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 θα ανακόψει την υφεσιακή πορεία. «Είμαστε εδώ, είμαστε αισιόδοξοι και παλεύουμε ούτως ώστε να βγούμε από τα μνημόνια, να βγούμε από τις δεσμεύσεις με τον λαό όρθιο», σημείωσε, παραδεχόμενη πάντως ότι «υπάρχουν βάρη τα οποία προστέθηκαν, τα 5,4 δισ. μέτρων τα οποία συμφωνήθηκαν το καλοκαίρι», αλλά για να μην πέσουν όπως είπε, «στους ανθρώπους που δεν μπορούν να αντέξουν άλλο και έχουν υποστεί περισσότερο από όλους το βάρος της κρίσης (…) αυτά τα βάρη μετατοπίστηκαν στους έλληνες πολίτες που μπορούν να αντέξουν περισσότερο, δηλαδή τους πλουσιότερους ή και τους πλούσιους».

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση και τα εργασιακά εκτίμησε ότι «θα επιλυθούν και αυτά τα ζητήματα με θετικό τρόπο, όπως έληξε και η πρώτη αξιολόγηση». Όπως τόνισε, το υπουργείο Εργασίας έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς στα εργασιακά ζητήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει και σκληρότερες απαιτήσεις που συνήθως έρχονται από το ΔΝΤ, έχει ήδη οργανώσει ομάδες τέτοιες, ούτως ώστε να έχουν δημιουργηθεί οι όροι για την επίλυση με θετικό τρόπο και της δεύτερης αξιολόγησης».

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo