Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Σεπ 6th, 2016

Γεροβασίλη:Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλο καταφύγιο πέρα από την ασύστολη κινδυνολογία

Äçëþóåéò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá, ìåôÜ ôçí êõâåñíçôéêÞ óýóêåøç ãéá ôçí äéá÷åßñéóç ôùí æçôçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ðñïóöõãéêÝò ñïÝò, óôï ãñáöåßï ôçò áíáðëçñþôñéáò õðïõñãïý ãéá ÈÝìáôá ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôáóßáò ×ñéóôïäïõëïðïýëïõ, ÐáñáóêåõÞ 7 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:

Μπροστά στο πολιτικό αδιέξοδο και τη χρεοκοπία της πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλο καταφύγιο πέρα από την ασύστολη κινδυνολογία. Αναζητεί διαρκώς ευκαιρία να τρομοκρατήσει την κοινή γνώμη, ανακαλύπτοντας «μπαμπούλες» που υπάρχουν μόνο στους μύχιους πόθους του. Το ίδιο έκανε στην πρώτη διαπραγμάτευση, το ίδιο κάνει και τώρα.

Δυστυχώς γι’ αυτόν, η διαπραγμάτευση προχωρά κανονικά και οι πολίτες αρνούνται να τον πάρουν στα σοβαρά. Γι’ αυτό, τον καλούμε να αναζητήσει άλλον τρόπο, προκειμένου να βγάλει το κόμμα του από το βαθύ πολιτικό τέλμα στο οποίο είναι εγκλωβισμένο. Όσο για τις «προειδοποιήσεις του», ας τις στρέψει καλύτερα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ κ. Γεωργιάδη, που περιφέρεται από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο, υβρίζοντας με γλώσσα πεζοδρομίου και απειλώντας με αντίποινα δημοσιογράφους, των οποίων η άποψη δεν του είναι αρεστή.

Δυστυχώς, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo