Δημοσιεύθηκε στις: Σα, Φεβ 20th, 2016

Αναστασιάδης:Η συμφωνία ωφελεί την Ε.Ε. και την Βρετανία

Ï  Ðñüåäñïò ôçò Êýðñïõ Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò ìðáßíåé óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ãéá íá óõíáíôçèåß ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü Áíôþíç ÓáìáñÜ, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 11 Ìáñôßïõ 2013. Ï Ðñüåäñïò ôçò Êýðñïõ ðñáãìáôïðïéåß äéÞìåñç åðßóçìç åðßóêåøç êáé âñßóêåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ õðü áõôÞ ôçí éäßüôçôá óôçí ÁèÞíá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναφερόμενος στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η συμφωνία, που επήλθε, για τα αιτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου «είναι προς όφελος τόσο της ΕΕ στο σύνολό της όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου».

AdTech AdΣε γραπτή δήλωση ο κ. Αναστασιάδης επισημαίνει ότι υπερίσχυσε το αίσθημα της ενότητας και της αλληλεγγύης.

«Η Κύπρος, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, στήριξε τις προσπάθειες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk, με στόχο την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ», καταλήγει η δήλωση Αναστασιάδη.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo