Αναβολή των εργασιών της Βουλής ενόψει της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να διακόψει η Βουλή τις εργασίες της λόγω του δημοψηφίσματος.

 

ÂÏÕËÇ- Ó/Í ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò: «Åíßó÷õóç ôçò äéáöÜíåéáò ìå ôçí õðï÷ñåùôéêÞ áíÜñôçóç íüìùí êáé ðñÜîåùí ôùí Êõâåñíçôéêþí, Äéïéêçôéêþí êáé Áõôïäéïéêçôéêþí ÏñãÜíùí óôï Äéáäßêôõï «ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÄÉÁÕÃÅÉÁ» êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»// ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÓ Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ.(EUROKINISSI-ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÇÓ)

 

 

 

 

 

 

 

Αναβολή όλων των συνεδριάσεων της Βουλής, νομοθετικού έργου, κοινοβουλευτικού ελέγχου και Επιτροπών, για αύριο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων, ενόψει της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια που είχε προγραμματιστεί να εισαχθεί αύριο στην Ολομέλεια για ψήφιση στα άρθρα σε δύο συνεδριάσεις, θα εισαχθεί την Τρίτη το απόγευμα σε πρώτη συνεδρίαση και την Τετάρτη σε δεύτερη. Την Δευτέρα στις 6 Ιουλίου το απόγευμα θα γίνει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Σχετικά Νέα