Ίδρυμα Θάλασσας αποκτά η Κύπρος

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Μεταφορών και της Κυβέρνησης για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και για υλοποίηση του οράματος για αειφόρο ανάπτυξη και ανάπτυξη των θαλασσών της Κύπρου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία Ιδρύματος Θάλασσας.

Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση, η λειτουργία του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας (ΚΙΘ) αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στη βιώσιμη χρήση της θάλασσας και των ακτών, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στις κυπριακές θάλασσες. Θα δημιουργήσει δε τις προοπτικές για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Το ΚΙΘ, σημειώνεται, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής στους πιο πάνω τομείς, θα προωθήσει την ανάπτυξη και εφαρμογή από την ΕΕ μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας στρατηγικής, για την ανατολική μεσόγειο σαν πλατφόρμα περιφερειακής συνεργασίας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ολόκληρη την περιοχή.

Το Ίδρυμα Θάλασσας, προστίθεται, θα συσταθεί υπό το καθεστώς νομικής οντότητας ιδιωτικού δικαίου ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Εγγυήσεως και, ως εκ τούτου, θεωρείται και ως Μη Κυβερνητικός Οργανισμός. Διάφοροι φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με την «Γαλάζια Οικονομία», όπως για παράδειγμα το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ΚΙΘ ως μέλη, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό μελών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εκπροσώπηση στο 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΘ, αναφέρεται, θα διαμορφώνεται μέσω εκλογικών διαδικασιών και διακεκριμένα πρόσωπα ή ειδικοί που θα εκπροσωπούν διάφορους φορείς από τον δημόσιο/ιδιωτικό/ακαδημαϊκό τομέα θα μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή. Σημειώνεται δε ότι οι εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα στο Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζονται από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο.

Σ’ ότι αφορά τη χρηματοδότηση του ΚΙΘ, σημειώνεται ότι αυτή θα επιτευχθεί μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διαρθρωτικά Ταμεία, από ιδιωτικούς, δημόσιους και άλλους οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και μέσω των χρεώσεων από τη διεξαγωγή μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το ΚΙΘ θα έχει δικό του Προϋπολογισμό, ενώ θα υποστηρίζεται από δική του Γραμματεία.

Επισημαίνεται τέλος ότι το ΥΜΕΕ, για να υποστηρίξει έμπρακτα τη λειτουργία του ΚΙΘ, θα επιχορηγεί το ίδρυμα με ποσό €20,000 ως ετήσια χορηγία για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του.

Σχετικά Νέα