Δημοσιεύθηκε στις: Πα, Ιούλ 14th, 2017

« Άλλαξε γνώμη» τώρα η δικαιοσύνη-Πληρώνονται οι συμβασιούχοι

Με μία ασυνήθιστη κίνηση που έχει προκαλέσει ερωτηματικά σε κυβερνητικούς και νομικούς κύκλους σήμερα το πρωί, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε με καθυστέρηση την πληρωμή των συμβασιούχων, ζητώντας συγνώμη και ομολογώντας ότι η προηγούμενη απόφαση για το θέμα, η οποία τόσα προβλήματα προκάλεσε, οφείλετο απλά σε… πλάνη.

Για «συγγνωστή πλάνη» κάνει λοιπόν λόγο στο σκεπτικό της η νεώτερη αυτή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την έγκριση του οποίου περνούν όλες οι ανάλογες δημόσιες δαπάνες και εγκρίνει τελικά την πληρωμή των συμβασιούχων.

Συγκεκριμένα με την πολυαναμενόμενη απόφασή του, το κλιμάκιο του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητεί να «θεωρηθούν», δηλαδή ουσιαστικά παρέχει την έγκρισή του για την πληρωμή όλων των ενταλμάτων πληρωμής των συμβασιούχων – «παρατασιούχων» των δήμων .

Εγκρίνει παράνομες πληρωμές;

Ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση αυτή που ήλθε με καθυστέρηση, καθώς και το περιεχόμενό της, τη στιγμή που χαρακτηρίζει τις δαπάνες πληρωμής των συμβασιούχων «μη νόμιμες», δηλαδή παράνομες, εγκρίνει τις αντίστοιχες πληρωμές λόγω ασάφειας και σύγχυσης, που προκλήθηκε στο πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών καθαριότητας από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δαπάνη είναι μη νόμιμη, πλην, όμως, αυτό καθώς και όσα όμοια τυχόν εκδοθούν μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας πράξης στον ανωτέρω Δήμο, πρέπει να θεωρηθούν, λόγω συγγνωστής πλάνης».

Ολόκληρο το σκεπτικό της απόφασης 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: «Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη. Τούτο δε, διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, κατ’ επίκληση της οποίας παρατάθηκε η ισχύς των συμβάσεων των φερομένων ως δικαιούχων, αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ και 8 εδ. α΄ και β΄ του Συντάγματος, καθώς και σε εκείνες της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ.164/2004) και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα. Περαιτέρω, δεν είναι δυνατή η νομιμοποίηση της εντελλόμενης δαπάνης, κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4456/2017, δοθέντος ότι, με βάση τα προεκτεθέντα, το μεν, με τη διάταξη αυτή, παραβιάζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος, στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος, προληπτικός έλεγχος των δαπανών, το δε η εν λόγω διάταξη έρχεται ευθέως σε αντίθεση προς εκείνες του άρθρου 7 του π.δ/τος 164/2004.

Πλην όμως, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη α) την ασάφεια και τη σύγχυση, που προκλήθηκε στο πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών καθαριότητας -οι οποίες άπτονται ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου και νευραλγικού τομέα δράσης και υποχρεώσεων των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- από τις προμνησθείσες αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, και τις ερμηνευτικές αυτών εγκυκλίους, ιδίως δε την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/οικ.27778/27.10.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ, όπως συμπληρώθηκε με την 4364/10.3.2017 όμοια, με την οποία απειλήθηκε η κίνηση της διαδικασίας των άρθρων 233 επ. του ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης των μη συμμορφούμενων με τις ως άνω ρυθμίσεις αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και β) ότι η εντελλόμενη δαπάνη ήταν κατ’ αρχήν νομιμοποιημένη, βάσει της, μη προδήλως αντίθετης στις προεκτεθείσες συνταγματικές και υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, ρύθμισης του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 (βλ. και μειοψηφία στα ανωτέρω Πρακτικά Ε.Σ. Ολομ. της 9ης/10.5.2017 Γεν. Συν/σης και πράξη 25/2017 Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο IV Tμ.), κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του ανωτέρω Δήμου δεν ενήργησαν, στην προκείμενη περίπτωση, με πρόθεση καταστρατήγησης των ως άνω συνταγματικών και υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων, αλλά υπολαμβάνοντας, λόγω συγγνωστής πλάνης, ότι ήταν υποχρεωμένα να προβούν στην επίμαχη παράταση των σχετικών συμβάσεων, δυνάμει των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων (άρθρα16 του ν. 4429/2016 και 25 του ν. 4456/2017). Κατά συνέπεια, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, καθώς και όσα όμοια τυχόν εκδοθούν μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας πράξης στον ανωτέρω Δήμο, θα μπορούσαν να θεωρηθούν, λόγω συγγνωστής πλάνης.

ΙV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δαπάνη είναι μη νόμιμη, πλην, όμως, αυτό καθώς και όσα όμοια τυχόν εκδοθούν μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας πράξης στον ανωτέρω Δήμο, πρέπει να θεωρηθούν, λόγω συγγνωστής πλάνης», καταλήγει η απόφαση.

 

 

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo